USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Negocjacje i mediacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-ZA-22NiM-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Negocjacje i mediacje
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Drugi rok zarządzania, drugi semestr, studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

1. Po ukończeniu przedmiotu student powinien znać pojęcie negocjacji i mediacji, konfliktu, kooperacji, techniki negocjacji, zasady komunikacji, modele komunikacji, etyczne i kulturowe uwarunkowania nego-cjacji

2. Student powinien rozumieć, iż właściwe komunikowanie się znacznie usprawnia funkcjonowanie każdej organizacji, podnosi jej efektywność i wpływa na poziom satysfakcji partnerów biznesowych, klientów, co docelowo implikuje jakościowy wzrost standardów obsługi.

3. Student powinien umieć zastosować zdobytą wiedzę w celu rozpoznania różnorodnych sytuacji koopera-cji i konfliktu w strukturach organizacyjnych, pełnić funkcję negocjatora, mediatora, skutecznie komunikować się w sytuacjach konfliktu i współdziałania, dobierać techniki negocjacji i mediacji uwzględniając specyfikę sytuacji biznesowej.

Pełny opis:

Treści programowe

1. Podstawowe pojęcia - definicja negocjacji, mediacji, konfliktu, kooperacji, warunki niezbędne do podjęcia negocjacji;

2. Negocjacje i mediacje jako proces komunikacji - zasady komunikacji, skuteczne słuchanie i mówienie, modele komunikacji, znaczenie komunikacji niewerbalnej (mowa ciała, gestykulacja, mimika, ton głosu), róż-nice kulturowe w komunikacji niewerbalnej;

3. Fazy negocjacji i mediacji

5. Style, taktyki i techniki negocjacyjne oraz przykłady ich zastosowania;

6. Konflikt w negocjacjach i mediacjach – rodzaje i przyczyny konfliktów, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, zachowania asertywne;

7. Cechy dobrego negocjatora i mediatora;

8. Kulturowe i etyczne uwarunkowania negocjacji.

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

Kocot-Łaszczyca A., Łaszczyca G., Mediacja w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Peeling N., Negocjacje. Co dobry negocjator wie, robi i mówi, PWE, Warszawa 2010.

Penc J., Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Difin, Warszawa 2010.

Tabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

B. Literatura uzupełniająca

Doherty N., Guyler M., Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

Steele P., Murphy J., Russill R., Jak odnieść sukces w negocjacjach, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kra-ków 2007.

Słaboń A., Konflikt społeczny i negocjacje, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Kr1_W01, S1P_W01

Ma podstawową wiedzę o zarządzaniu jako nauce o działaniach sprawczych człowieka, o sprawowaniu władzy oraz o dysponowaniu zasobami, o miejscu nauki o zarządzaniu w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz o relacjach do innych nauk społecznych i humanistycznych

Kr1_W04, S1P_W05

Ma podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie tworzącym struktury społeczne i ekonomiczne oraz o motywach jego działania

Kr1_W05, S1P_W04

S1P_W09, H1P_W07

H1P_W06

Ma wiedzę o poglądach na temat struktur organizacji produkcji oraz o instytucjach społeczno-ekonomicznych, a także o rodzajach więzi społecznych, ich historycznej ewolucji i ich wpływie na zachowania rynkowe podmiotów gospodarczych i nabywców.

Zna podstawowe teorie dotyczące rozwoju myśli organizatorskiej

Umiejętności

Kr1_U01, S1P_U01

S1P_U08

Rozumie i potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska ekonomiczne wymagające reakcji zarządczych.

Rozumie i umie wyjaśnić treść komunikatów instytucji gospodarczych, artykułów zamieszczanych w prasie codziennej i czasopismach z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i zarządzania. Prawidłowo stosuje pojęcia z zakresu nauk ekonomicznych, w tym z zakresu nauki o zarządzaniu.

Kr1_U02, S1P_U02

Potrafi pozyskiwać dane z różnych źródeł do analizowania konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i wykorzystać te dane do procesu zarządzania.

Potrafi korzystać z technologii informacyjnych.

Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki konkretnych procesów gospodarczych i podjąć właściwe działania zarządcze, z wykorzystaniem podstawowych teorii i właściwych metod z zakresu nauk ekonomicznych, w tym nauki o zarządzaniu

Potrafi zidentyfikować interesariuszy procesów i zdarzeń gospodarczych oraz podjąć właściwe działania

Kr1_U04, S1P_U04

Potrafi prognozować procesy i zjawiska ekonomiczne w kontekście podejmowanych działań zarządczych z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi organizacji i zarządzania

Kr1_U05, S1P_U05

Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania podstawowego zadania z zakresu organizacji i zarządzania

Kr1_U06, S1P_U02

S1P_U06

S1P_U07

Wykorzystuje zdobytą wiedzę, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej, do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.

Potrafi rozwiązać podstawowe problemy z zakresu organizacji i zarządzania pojawiające się w praktyce gospodarczej, to znaczy potrafi planować w perspektywie krótko i długoterminowej, konfigurować zasoby i harmonogramy wykonania, motywować pracowników i siebie samego, dokonać oceny skutków działania w wymiarze ex-post i ex-ante.

Potrafi przewidzieć zagrożenia wynikające ze struktury wewnętrznej i tkwiące w otoczeniu organizacji w wymiarze makroekonomiczny, sektorowym terytorialnym i produktowym.

Oceni sytuację finansową organizacji na tle sektora i innych podmiotów. Zaproponuje odpowiednie rozwiązania problemów z zakresu organizacji procesów produkcyjnych, zaopatrzenia, dystrybucji i marketingu. Zidentyfikuje i dobrać odpowiednie metody zarządzania w sytuacjach ryzyka przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa publicznego.

Kr1_U07, S1P_U02

S1P_U06

S1P_U07

Analizuje proponowane rozwiązania podstawowych problemów z zakresu organizacji i zarządzania, umie przedstawić ich zalety i wady oraz zaproponować w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia, posiada umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań.

Kr1_U08, S1P_U09

S1P_U10, H1P_U10

H1P_U12

Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych i prezentacji w języku polskim, dotyczących zagadnień z zakresu organizacji i zarządzania, z wykorzystaniem różnych źródeł i podstawowych koncepcji teoretycznych.

Dobiera właściwe metody badawcze i analizuje wyniki badań związane z problemami organizacji i zarządzania.

Posiada umiejętność merytorycznego formułowania wniosków i ich argumentowania z wykorzystaniem posiadanej wiedzy w odniesieniu do poglądów innych osób.

Kompetencje społeczne

Kr1_K01, S1P_K01

S1P_K06

H1P_K01

Samodoskonalenie - rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności; zna swoje silne i słabe strony, stawia sobie ambitne cele na miarę swoich możliwości; umie przyjąć porażkę, przyznać się do błędu

Kr1_K02, S1P_K02

S1P_K03, S1P_K05

H1P_K02

Współpraca - potrafi harmonijnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi uzgodnić z grupą cele i podział zadań; jest otwarty, szanuje odmienność innych członków zespołu

Kr1_K03, H1P_K02

Komunikacja - potrafi w sposób zrozumiały dla innych przedstawić swój pogląd, zagadnienie; odważnie (ale z rozwagą) wyraża swoje zdanie, nie boi się zadawać pytań; potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji; umie wyrażać konstruktywną krytykę

Kr1_K04, S1P_K04

S1P_K05

Uczciwość - stosuje się do zasad etyki; szanuje prawo; jest obiektywny; potrafi dostrzec konflikt interesów; prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Kr1_K05, 1P_K05

S1P_K03

H1P_K05

Odpowiedzialność - dotrzymuje terminów; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania; konsekwentnie dąży do celu; umie pracować systematycznie i samodzielnie; stosuje się do reguł i norm życia społecznego; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy

Kr1_K06, S1P_K07

Kreatywność - myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

• zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia:

• zaliczenie pisemne: test z pytaniami (zadaniami) otwartymi

C. Podstawowe kryteria

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest 55 % punktów z testu, osoby zabierające głos na wykładzie, odpowiadające na pytania prowadzącego, prawidłowo i szybko wykonujące ćwiczenia na zajęciach otrzymują dodatkowe punkty.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-14 - 2013-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Seredocha
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-02-14 - 2014-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Seredocha
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-14 - 2015-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-14 - 2016-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-14 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-14 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-14 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-14 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hanna Mierzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wioleta Engler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-14 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wioleta Engler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0