USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania logistyką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-ZA-22PZL-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania logistyką
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Drugi rok zarządzania, drugi semestr, studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zdobycie wiedzy w zakresie zarządzania logistyką, jako istotnego czynnika sprawnego zarządzania przed-siębiorstwem i warunku realizacji jego celów.

Zaprezentowane treści pozwolą na umiejętną identyfikację, analizę i kontrolę procesów logistycznych w przedsiębiorstwie w celu podejmowania decyzji logistycznych spójnych z celami zarządzania przedsiębiorstwem.

Pełny opis:

Treści programowe

1. Pojęcie, istota i cele logistyki

2. Funkcje logistyki

3. Systemy logistyczne i procesy logistyczne

4. Podsystemy logistyki – podział funkcjonalny i podział fazowy

5. Istota zarządzania logistyką

6. Transport w procesach logistycznych

7. Magazynowanie w procesach logistycznych

8. Gospodarka zapasami

9. Logistyczna obsługa klienta

10. Koszty logistyki

11. Metody i narzędzia w zarządzaniu logistycznym

12. Strategie logistyczne

13. Zarządzanie łańcuchem dostaw

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

1. P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, wyd. III, PWE, Warszawa 2017.

2. A. Harrisom, R. v. Hoek, Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010.

3. Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, wyd. PWE, Warszawa 2012.

B. Literatura uzupełniająca:

1. M. Ciesielski, J. Długosz (Red.), Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010.

2. M. Ciesielski (Red.), Zarządzanie łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2011.

3. Coyle J.J., Bardi E. J., Langley Jr C. J. Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza

Kr1_W01

S1P_W01

Ma podstawową wiedzę o zarządzaniu jako nauce o działaniach sprawczych człowieka, o sprawowaniu władzy oraz o dysponowaniu zasobami, o miejscu nauki o zarządzaniu w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz o relacjach do innych nauk społecznych i humanistycznych

Kr1_W02, S1P_W02, S1P_W03, S1P_W08, S1P_W11

Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji ekonomicznych oraz zmianach w nich zachodzących, w szczególności o systemie gospodarki rynkowej oraz o systemie prawnym i finansowym państwa. Zna wzajemne relacje pomiędzy tymi strukturami i instytucjami systemowymi oraz relacje rynkowe w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej

Kr1_W03, S1P_W08

Zna podstawowe systemy zarządzania organizacjami, ich obszary funkcjonalne oraz główne typy struktur organizacyjnych organizacji gospodarczych, publicznych i społecznych

Kr1_W05, S1P_W04,

S1P_W09, H1P_W07,

H1P_W06

Ma wiedzę o poglądach na temat struktur organizacji produkcji oraz o instytucjach społeczno-ekonomicznych, a także o rodzajach więzi społecznych, ich historycznej ewolucji i ich wpływie na zachowania rynkowe podmiotów gospodarczych i nabywców.

Zna podstawowe teorie dotyczące rozwoju myśli organizatorskiej

Kr1_W06, S1P_W06

Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania i analizy danych, właściwe dla nauk społecznych i ekonomicznych w kontekście ich wykorzystania w działalności zarządczej do opisu i analizy podmiotów i procesów gospodarczych zachodzących wewnątrz tych podmiotów i pomiędzy nimi.

Kr1_W08, S1P_W08, S1P_W11, H1P_W07

Ma wiedzę niezbędną do oceny zjawisk i przedsięwzięć ekonomicznych determinujących decyzje kierownicze. Ma wiedzę o procesach zmian struktur statycznych i dynamicznych w organizacjach gospodarczych, to jest o elementach, tych procesów, przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach.

Zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy z obszaru nauk społecznych, ekonomicznych i o zarządzaniu.

Dostrzega zmiany zachodzące w otoczeniu kulturowym, społecznym, ekonomicznym, politycznym i technologicznym organizacji różnego typu

Kr1_W09, S1P_W08, S1P_W11

Zna zasady tworzenia i ekonomicznego funkcjonowania organizacji komercyjnych i sektora publicznego, ich formy, fazy rozwoju, jak również uwarunkowania organizacyjne i zasobowe determinujące ich wartość oraz sukces ekonomiczny.

Umiejętności

Kr1_U01, S1P_U01, S1P_U08

Student umie zidentyfikować systemy i procesy logistyczne, wskazać podstawowe podsystemy logistyczne i obszary funkcjonalne logistyki. Odróżnia proces logistyczny od systemu logistycznego. Potrafi prawidłowo interpretować podstawowe problemy logistyczne wymagające reakcji zarządczych. Potrafi posługiwać się właściwą terminologią logistyczną.

Kr1_U02, S1P_U02

Potrafi pozyskiwać dane z różnych źródeł do analizowania procesów logistycznych i wykorzystać te dane do procesu zarządzania. Potrafi korzystać z technologii informacyjnych.

Kr1_U03, S1P_U02, S1P_U03

Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki procesów logistycznych.

Potrafi zidentyfikować główne problemy decyzyjne w logistyce ( typu „trade off” i „make or buy”, dotyczące:

• poszczególnych obszarów działań logistycznych ( transportu, magazynowania, zarządzania zapasami, obsługi klienta, etc.) ,

• relacji pomiędzy obszarami działań logistycznych,

• całego systemu logistycznego i ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Kr1_U04, S1P_U04

Potrafi prognozować procesy logistyczne w kontekście podejmowanych działań zarządczych.

Kr1_U05, S1P_U05

Prawidłowo posługuje się normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w zakresie działalności logistycznej.

Kr1_U06, S1P_U02, S1A_U06, S1P_U07

Zna podstawowe zasady zarządzania logistycznego i organizacji logistyki w przedsiębiorstwie. Potrafi posługiwać się głównymi metodami, narzędziami i technikami logistycznymi.

Kr1_U07, S1P_U02, S1P_U06, S1P_U07

Analizuje proponowane rozwiązania podstawowych problemów logistycznych, umie przedstawić ich zalety i wady oraz zaproponować w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia, posiada umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań logistycznych

Kr1_U08, S1P_U09, S1P_U10, H1P_U06

Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych i prezentacji w języku polskim, dotyczących logistyki. Posiada umiejętność merytorycznego formułowania wniosków i ich argumentowania z wykorzystaniem posiadanej wiedzy w odniesieniu do poglądów innych osób.

Kompetencje społeczne

Kr1_K01, S1P_K01, S1P_K06, H1P_K01

Student rozumie potrzebę rozwoju, ciągłego uczenia się, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy w zakresie logistyki.

Kr1_K02, S1P_K02, S1P_K03, S1P_K05

Potrafi harmonijnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, uzgadniać cele i zadania, przy tym zachowując otwartość i szacunek dla odmienności poglądów innych.

Kr1_K03, H1P_K02

Potrafi przedstawić swoje poglądy, wyrazić swoje zdanie, uczestniczyć w dyskusjach i wyrazić konstruktywną krytykę.

Kr1_K04, S1P_K04, S1P_K05

W swoich działaniach stosuje się do zasad etycznych, przestrzega prawa i norm społecznych.

Kr1_K05, S1P_K05, S1P_K03, H1P_K05

Kr1_K06, S1P_K07

Stara się w sposób odpowiedzialny realizować swoje zadania oraz przewidywać skutki swoich decyzji.

Biorąc pod uwagę złożone problemy zarządzania logistyką i wielokryterialność rozwiązań logistycznych, stara się być twórczy, przedsiębiorczy oraz uwzględniać zmienne wymogi otoczenia gospodarczego.

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

egzamin

B. Formy zaliczenia

egzamin pisemny: test jednokrotnego wyboru (10 pytań) + 5 pytań otwartych.

C. Podstawowe kryteria

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest 60% punktów z testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-14 - 2013-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Leszczyńska
Prowadzący grup: Alicja Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-02-14 - 2014-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Leszczyńska
Prowadzący grup: Alicja Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-14 - 2015-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-14 - 2016-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-14 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-14 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-14 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-14 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Hurło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0