USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-ZA-ZMP31SL-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Trzeci rok zarządzania małym przedsiębiorstwem, pierwsz semestr, studia niestac, pierwszego st
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Seminarium dyplomowe

Wymagania:

Wymaganiem wstępnym jest teoretyczna, ogólna wiedza na temat metodyki pisania prac dyplomowych

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności tworzenia tekstów naukowych i rozwiązanie jednego problemu z zakresu zarządzania zasobami ludzkim

Pełny opis:

- zasady doboru tematu pracy dyplomowej,

- wykorzystanie literatury do pisania prac naukowych,

- fazy i harmonogram prac nad pracą dyplomową,

- zasady tworzenia planu pracy dyplomowej,

- opracowanie pierwszej wersji pracy dyplomowej,

- istota i cechy tekstu,

- wykorzystanie przypisów w tekstach naukowych,

- styl tekstów naukowych,

- definiowanie, analiza i klasyfikowanie,

- porównywanie, sposoby argumentacji,

- tworzenie tekstu z akapitów,

- cytowanie autorów publikacji naukowych,

- bibliografia pracy dyplomowej,

- wykorzystanie tabel i rysunków w tekstach naukowych

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

1. S. Urban, W Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.

2. J.Boć, Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 1997.

B. Literatura uzupełniająca

1. Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Ma podstawową wiedzę o zarządzaniu jako nauce o działaniach sprawczych człowieka, o sprawowaniu władzy oraz o dysponowaniu zasobami, o miejscu nauki o zarządzaniu w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz o relacjach do innych nauk społecznych i humanistycznych

- Zna podstawowe systemy zarządzania organizacjami, ich obszary funkcjonalne oraz główne typy struktur organizacyjnych organizacji gospodarczych, publicznych i społecznych

- Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania i analizy danych, właściwe dla nauk społecznych i ekonomicznych w kontekście ich wykorzystania w działalności zarządczej do opisu i analizy podmiotów i procesów gospodarczych zachodzących wewnątrz tych podmiotów i pomiędzy nimi

- Zna zasady tworzenia i ekonomicznego funkcjonowania organizacji komercyjnych i sektora publicznego, ich formy, fazy rozwoju, jak również uwarunkowania organizacyjne i zasobowe determinujące ich wartość oraz sukces ekonomiczny

Umiejętności

- Rozumie i potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska ekonomiczne wymagające reakcji zarządczych.

Rozumie i umie wyjaśnić treść komunikatów instytucji gospodarczych, artykułów zamieszczanych w prasie codziennej i czasopismach z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i zarządzania.

- Prawidłowo stosuje pojęcia z zakresu nauk ekonomicznych, w tym z zakresu nauki o zarządzaniu.

Potrafi pozyskiwać dane z różnych źródeł do analizowania konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i wykorzystać te dane do procesu zarządzania.

Potrafi korzystać z technologii informacyjnych

- Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki konkretnych procesów gospodarczych i podjąć właściwe działania zarządcze, z wykorzystaniem podstawowych teorii i właściwych metod z zakresu nauk ekonomicznych, w tym nauki o zarządzaniu

Potrafi zidentyfikować interesariuszy procesów i zdarzeń gospodarczych oraz podjąć właściwe działania

- Potrafi prognozować procesy i zjawiska ekonomiczne w kontekście podejmowanych działań zarządczych z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi organizacji i zarządzania

- Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania podstawowego zadania z zakresu organizacji i zarządzania

- Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.

Potrafi rozwiązać podstawowe problemy z zakresu organizacji i zarządzania pojawiające się w praktyce gospodarczej, to znaczy potrafi planować w perspektywie krótko i długoterminowej, konfigurować zasoby i harmonogramy wykonania, motywować pracowników i siebie samego, dokonać oceny skutków działania w wymiarze ex-post i ex-ante.

Potrafi przewidzieć zagrożenia wynikające ze struktury wewnętrznej i tkwiące w otoczeniu organizacji w wymiarze makroekonomiczny, sektorowym terytorialnym i produktowym.

Oceni sytuację finansową organizacji na tle sektora i innych podmiotów. Zaproponuje odpowiednie rozwiązania problemów z zakresu organizacji procesów produkcyjnych, zaopatrzenia, dystrybucji i marketingu. Zidentyfikuje i dobrać odpowiednie metody zarządzania w sytuacjach ryzyka przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa publicznego.

- Analizuje proponowane rozwiązania podstawowych problemów z zakresu organizacji i zarządzania, umie przedstawić ich zalety i wady oraz zaproponować w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia

- Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych i prezentacji w języku polskim, dotyczących zagadnień z zakresu organizacji i zarządzania, z wykorzystaniem różnych źródeł i podstawowych koncepcji teoretycznych.

Dobiera właściwe metody badawcze i analizuje wyniki badań związane z problemami organizacji i zarządzania.

Posiada umiejętność merytorycznego formułowania wniosków i ich argumentowania z wykorzystaniem posiadanej wiedzy w odniesieniu do poglądów innych osób.

Kompetencje społeczne (postawy)

- Samodoskonalenie - rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności; zna swoje silne i słabe strony, stawia sobie ambitne cele na miarę swoich możliwości; umie przyjąć porażkę, przyznać się do błędu

- Współpraca - potrafi harmonijnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi uzgodnić z grupą cele i podział zadań; jest otwarty, szanuje odmienność innych członków zespołu

- Komunikacja - potrafi w sposób zrozumiały dla innych przedstawić swój pogląd, zagadnienie; odważnie (ale z rozwagą) wyraża swoje zdanie, nie boi się zadawać pytań; potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji; umie wyrażać konstruktywną krytykę

- Uczciwość - stosuje się do zasad etyki; szanuje prawo; jest obiektywny; potrafi dostrzec konflikt interesów; prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

- Odpowiedzialność - dotrzymuje terminów; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania; konsekwentnie dąży do celu; umie pracować systematycznie i samodzielnie; stosuje się do reguł i norm życia społecznego; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy

- Kreatywność - myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest:

- semestr zimowy – przygotowanie planu pracy i części teoretycznej,

- semestr letni – przygotowanie całej pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-09-01 - 2012-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-09-29 - 2013-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Golnau
Prowadzący grup: Paweł Galiński, Wiesław Golnau, Krzysztof Grzelec, Hubert Kołodziejski, Alicja Leszczyńska, Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wiesław Golnau, Hubert Kołodziejski, Alicja Leszczyńska, Krzysztof Luks, Izabela Seredocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0