USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Animacja rozwoju osobistego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-ZA-ZZL32ARO-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Animacja rozwoju osobistego
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

Student zna koncepcję oraz narzędzia służące rozwojowi osobistemu, rozumie potrzebę całożyciowego rozwoju. Planuje i skuteczne zarządza swoim życiem osobistym i zawodowym

Pełny opis:

Treści programowe

Treści konwersatorium obejmują program autorstwa R. Coveya pod nazwą „Siedem nawyków skutecznego działania. Treści szczegółowe:

1. Paradygmaty i zasady. Wprowadzenie do koncepcji siedmiu nawyków.

2. Zasady własnej wizji.

3. Zasady przewodnictwa.

4. Zasady zarządzania sobą

5. Paradygmaty współzależności

6. Zasady przewodzenia innym.

7. Zasady komunikacji empatycznej

8. Zasady twórczej współpracy.

9. Ostrzenie piły: zasady wszechstronnej samoodnowy.

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1.

• Stephen R. Covey, Mądre zaufanie, Poznań, 2013.

• Stephen R. Covey, Przewidywalne rezultaty w nieprzewidywalnych czasach : jak zwyciężać w każdych warunkach, War-szawa 2013.

• Stephen R Covey, Szybkość zaufania, Poznań 2013.

• Stephen R Covey, Zasady skutecznego przywództwa : poznaj mechanizmy efektywnego i twórczego kierowania ludźmi, Poznań, 2013.

• Stephen R. Covey, Rozwiązanie: jak sprostać najtrudniejszym życiowym wyzwaniom, Poznań 2012.

• Stephen R. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, Poznań 2007.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

BIBLIOGRAFIA ROZWOJU OSOBISTEGO

Michael Waters "Słownik rozwoju osobistego"

Tadeusz Niwiński "JA", "TY"

Sondra Ray "Cud związków miłości" i inne

Lee L. Jampolsky "Leczenie uzależnionego umysłu" , "Miłość" i inne

Stuart Wilde"Cuda " i inne

Christina Thomas "Tajemnice", "Przebudzenie duszy" i inne

Colin P. Sisson "Wewnętrzne Przebudzenie", "Podróż w głąb siebie" i inne

Louise L. Hay "Możesz uzdrowić swoje życie", "Medytacje leczące duszę i ciało" i pozostałe

Thomas Moore "W trosce o duszę"

Joseph Murphy "Potęga podświadomości", "Magia wiary" i inne

Nathanial Branden "6 filarów poczucia własnej wartości" i inne

Joan Borysenko "Wina jest nauczycielką, miłość lekcją", "Ogień w duszy" i inne

Helen Fisher "Anatomia miłości"

John Bradshaw "Powrót do swego wewnętrznego dziecka"

Melvyn Kinder "W harmonii z emocjami"

Paul Hauck "Jak kochać i być kochanym"

Sheila Ostrander i Lynn Schroeder "Superlearning 2000 Podręcznik"

Daniel Goleman "Inteligencja emocjonalna w praktyce"

Beata Pawlikowska – www. beatapawlikowska.com.pl – zakładka książki, książki couchingowe

BIBLIOGRAFIA SUKCESU

M. R. Kopfmeyer "Praktyczne metody osiągania sukcesów"

Peter Kummer "Podświadomość twój partner"

Denis Waitley "Ziarna Wielkości" i inne

Rymond Hull "Jak żyć - Sukcesu można się nauczyć"

Zig Ziglar "Do zobaczenia na szczycie" i inne

Andrew J. DuBrin "Moc samodyscypliny"

David Schwartz "Magia myślenia kategoriami sukcesu"

Florence Littauer "Odważ się marzyć" i inne

Wayne W. Dyer "Pokochaj siebie" i inne

Robert Anthony "Pełna wiara w siebie"

Norman V. Peale "Moc pozytywnego myślenia", "Możesz, jeśli myślisz, że możesz" i inne

Sheila Ostrander "Superlearning 2000"

Brian Cade, O’Hanlon "Stopem po terapii krótkoterminowej"

Stuart Sutherland "Rozum na manowcach"

David McNally "Nawet orły potrzebują impetu"

Bill Newman "Szybuj z orłami"

Iwona Majewska – Opiełka,” Ku doskonałości. Trzydzieści dni pracy nad sobą” i inne

B. Literatura uzupełniająca

"Rozwiń swój genialny umysł" Katarzyna Gozdek - Michaelis

"Supermożliwości twojego umysłu" Katarzyna Gozdek - Michaelis

"Obudź w sobie olbrzyma" Anthony Robbins

"Nasza moc bez granic" Anthony Robbins

"Programowanie Neuro-Lingwistyczne" praca zbiorowa, Wyd. Medium

"N L P - wstęp do programowania neurolingwistycznego" Joseph O'Connor, John Seymour

"Serce umysłu" Connirae i Steve Andreas

Efekty uczenia się:

Wiedza

Kr1_W04

S1P_W05

- Ma podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie tworzącym struktury społeczne i ekonomiczne oraz o motywach jego działania ze szczególnym uwzględnieniem projektowania własnego rozwoju

Umiejętności

Kr1_U01

(S1P_U01

S1P_U08)

Rozumie i umie wyjaśnić treść komunikatów instytucji gospodarczych, artykułów zamieszczanych w prasie codziennej i czasopismach z zakresu nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem komunikatów dotyczących związanych z rozwojem pracowników

Kr1_U02

(S1P_U02)

Potrafi pozyskiwać dane z różnych źródeł do analizowania konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i wykorzystać te dane do procesu zarządzania. Potrafi korzystać z technologii informacyjnych

Kr1_U03

(S1P_U02 S1P_U03)

Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki konkretnych procesów gospodarczych i podjąć właściwe działania zarządcze, z wykorzystaniem podstawowych teorii i właściwych metod z zakresu nauk ekonomicznych, w tym nauki o zarządzaniu z uwzględnieniem zagadnień dotyczących rozwoju pracownika.

Kr1_U04

(S1P_U04)

Potrafi prognozować procesy i zjawiska ekonomiczne w kontekście podejmowanych działań zarządczych z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi organizacji i zarządzania z uwzględnieniem zarządzania wiedzą i kompetencjami pracowników

Kr1_U05

(S1P_U05)

Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) dotyczącymi rozwoju pracownika.

- Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.

Kr1_U06

(S1P_U02

S1P_U06

S1P_U07)

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej związanych z rozwojem zawodowym.

Potrafi rozwiązać podstawowe problemy, dotyczące rozwoju zasobów ludzkich, pojawiające się w praktyce gospodarczej, to znaczy potrafi planować w perspektywie krótko i długoterminowej, konfigurować zasoby i harmonogramy wykonania, motywować pracowników i siebie samego, dokonać oceny skutków działania w wymiarze ex-post i ex-ante.

Potrafi przewidzieć zagrożenia dla rozwoju pracownika, wynikające ze struktury wewnętrznej i tkwiące w otoczeniu organizacji w wymiarze makroekonomiczny, sektorowym terytorialnym

Kr1_U07

(S1P_U02

S1P_U06

S1P_U07)

Analizuje proponowane rozwiązania podstawowych problemów dotyczących rozwoju pracownika w organizacji, umie przedstawić ich zalety i wady oraz zaproponować w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia

Kr1_U08

(S1P_U09

S1P_U10

H1P_U010)

H1P_U012)

Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych i prezentacji w języku polskim, dotyczących zagadnień z zakresu organizacji i zarządzania, z wykorzystaniem różnych źródeł i podstawowych koncepcji teoretycznych.

Dobiera właściwe metody badawcze i analizuje wyniki badań związane z problemami funkcjonowania człowieka w organizacji.

Posiada umiejętność merytorycznego formułowania wniosków i ich argumentowania z wykorzystaniem posiadanej wiedzy w odniesieniu do poglądów innych osób.

Kompetencje społeczne

Kr1_K01 -

S1P_K01

S1P_K06

H1P_K01

Samodoskonalenie

- rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie

- inspiruje innych do nauki

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

- zna swoje silne i słabe strony, stawia sobie ambitne cele na miarę swoich możliwości

- umie przyjąć porażkę, przyznać się do błędu

Kr1_K02

S1P_K02

S1P_K03

S1P_K05

H1P_K02

Współpraca

- potrafi harmonijnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- potrafi uzgodnić z grupą cele i podział zadań

- jest otwarty, szanuje odmienność innych członków zespołu

Kr1_K03

H1P_K02

Komunikacja

umie uczestniczyć w zespołowym przygotowaniu projektów społecznych z wykorzystaniem konsultacji społecznych; przewiduje wielokierunkowe skutki prawne, społeczne i ekonomiczne tych projektów

Kr1_K04

S1P_K04

S1P_K05

Uczciwość

- stosuje się do zasad etyki

- szanuje prawo

- jest obiektywny, potrafi dostrzec konflikt interesów

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Kr1_K05

S1P_K05

S1P_K03

H1P_K05

Odpowiedzialność

- dotrzymuje terminów,

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania

- potrafi przewidywać społeczne skutki swojej działalności

- konsekwentnie dąży do celu

- umie pracować systematycznie i samodzielnie

- stosuje się do reguł i norm życia społecznego

Kr1_K06

S1P_K07

Kreatywność

- myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

• zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia:

• wykonanie pracy zaliczeniowej: wykonanie określonej pracy praktycznej – praca pisemna - recenzja wybranej książki z przedstawionej literatury przedmiotu.

C. Podstawowe kryteria:

Praca zaliczeniowa powinna zawierać trzy elementy: charakterystykę treści, stosunek studenta do prezentowanych treści, osobistą refleksję

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-14 - 2016-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-14 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-14 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-14 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-14 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-14 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kiełbasiewicz
Prowadzący grup: Magdalena Kiełbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0