USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstytucyjny system organów państwowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2000-BW-12KSOP-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstytucyjny system organów państwowych
Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Grupy: Pierwszy rok bezpieczeństwa wewnętrznego, drugi semestr, studia niest. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 LUB 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celami przedmiotu są:

1. umiejętność interpretacji hierarchii źródeł prawa

2. umiejętność interpretacji współdziałania systemu organów państwowych

3. umiejętność interpretacji niezawisłości sędziowskiej w powiązaniu z funkcjonowaniem aparatu państwowego

4. umiejętność obrony podstawowych praw i wolności obywatelskich, a w szczególności przed sądem administracyjnym i w drodze skargi konstytucyjnej

Pełny opis:

Treści programowe wykładu:

1. Historia konstytucjonalizmu polskiego na tle konstytucjonalizmu światowego.

2. Naukę o konstytucji.

3. Prawa i wolności obywatelskie.

4. Zasady ustroju politycznego.

5. System źródeł prawa.

6. Struktura aparatu państwowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Leszek Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2012

2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, pod red. W. Skrzydły, S. Grabowskiej, R.Grabowskiego, Warszawa 2010

3. Konstytucja. Wybór aktów prawnych, opracowanie J.Mordwiłko, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. Konstytucja RP z 1997 r. Komentarz, pod red. B.Banaszaka, Warszawa 2010

2. Organy i korporacje ochrony prawa, pod red. S.Sagana, Warszawa 2010

Źródła prawa

Podstawy ustrojowe

- ustawa z 2 IV 2009 r. o obywatelstwie RP, tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 161.

- ustawa z 5 I 2011 r. Kodeks wyborczy, Dz. U. Nr 21, poz. 21, tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 15.

- ustawa z 16 VII 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1190.

- ustawa z 20 VI 20002 r. bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, tj. Dz. U. 2010, Nr 176, poz. 1191.

- ustawa z 14 III 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 318.

- ustawa z 15 IX 2000 r. o referendum lokalnym, tj. Dz. U. z 2016, poz. 400.

- Europejska Karta Społeczna z 18 X 1961 r., Dz. U. z 1999 r., Nr 8, poz. 67.

- Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, Dz. U. z 1994 r., Nr 124, poz. 607.

Władza ustawodawcza

- ustawa z 24 VI 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, Dz. U. Nr 62, poz. 688.

- Regulamin Sejmu RP z 30 VII 1992 r., tj. M.P. z 2012, poz. 32.

- Regulamin Senatu RP z 23 XI 1990 r. M.P. z 2010 r., Nr 39, poz. 542.

- ustawa z 9 V 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1510.

Władza wykonawcza

- ustawa z 8 VIII 1996 r. o Radzie Ministrów, tj. Dz. U. z 2012, poz. 392.

- ustawa z 4 IX 1997 r. o działach administracji rządowej, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 543.

- ustawa z 15 VII 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, Dz. U. Nr 185, poz. 1092.

Władza sądownicza

- ustawa z 27 VII 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. U. z 2016 r., poz. 596.

- ustawa z 23 XI 2002 r. o Sądzie Najwyższym, tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1254.

- ustawa z 27 VII 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2062.

- ustawa z 25 VII 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych, tj. Dz. U. z 2016 r., poz.1066.

- ustawa z 28 I 2016 r. Prawo o prokuraturze, Dz. U. z 2016 r., poz. 177.

- ustawa z 1 VIII 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, tj. Dz. U. z 2005, Nr 169, poz. 1417, ustawa z 25 VI 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, Dz. U. poz. 1064, ustawa z 22 XII 2015 r. o TK, Dz. U., poz. 2217, /wyrok TK z 10 III 2016 r./, stan aktualny: ustawa z 30 XI 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, Dz. U. z 2016 r., poz. 2072, ustawa z 30 XI 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Dz. U. z 2016 r., poz. 2073, ustawa z 13 XII 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed TK oraz ustawę o statusie sędziów TK, Dz. U. z 2016 r. poz. 2074.

- ustawa z 26 III 1982 r. o Trybunale Stanu, tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2050.

Organy kontroli i nadzoru w Konstytucji RP z 1997 r.

1/ Najwyższa Izba Kontroli, Konstytucja RP /art. 202-207/, ustawa z 23 XII 1994 r. o NIK, tekst jednolity Dz. U z 2012 r. poz. 82.

2/ Regionalne Izby Obrachunkowe, Konstytucja RP /art. 171.2/, ustawa z 7 X 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, Dz. U. Nr 85, poz. 428, tekst jednolity Dz. U. Z 2002 r. Nr 113, poz. 984, ustawa z 24 VII 2003 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, Dz. U. Nr 149, poz. 1454. Tekst jednolity ustawy z 7 X 1992 r. o RIO, Dz. U. z 2012 r., poz. 1113;

3/ Narodowy Bank Polski, Konstytucja art. 216, 227, ustawa z 9 VIII 1997 r. o NBP, Dz. U. Nr 140.

Rzecznicy w III RP

1/ Rzecznik Praw Obywatelskich, Konstytucja RP z 1997 r. /art. 208-212/, ustawa z 15 VII 1987 r., Dz. U. Z 1991 r. Nr 109.

2/ Rzecznik Praw Dziecka, Konstytucja RP z 1997 r. /art. 72.4/, ustawa z 6 I 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, Dz. U. Nr 6, poz. 69/.

3/ Ustawa z 29 VIII 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, powołująca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4/ Rzecznik Praw Pacjenta, ustawa z 6 XI 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. z 2009 r., Nr52, poz. 417.

5/ Rzecznik Ubezpieczonych, ustawa z 23 V 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, Dz. U. 123, poz. 1153.

Organy kontroli i nadzoru w III RP

1/ Ustawa z 7 VII 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity ustawy Prawo budowlane, DZ. U., 2003 r., Nr 207, poz. 2016, rozdz. 8: Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, aktualny tekst jednolity DZ. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118.

2/ Ustawa z 22 V 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, Dz. U., 2003 r., Nr 124, poz. 1153, na tle czterech ustaw ubezpieczeniowych opublikowanych w tym Dz. U., patrz: rozporządzenie Ministra Finansów z 12 VI 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania i trybu powoływania Rzecznika Ubezpieczonych, Dz. U. Nr 106, poz. 999.

3/ ustawa z 29 I 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, Dz. U. Nr 33, poz. 287.

4/ Ustawa z 6 III 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, Dz. U., 2001 r. Nr 124, poz. 1362, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 166, poz. 1360; oraz zarządzenie Marszałka Sejmu RP z 25 X 2002 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy, Dz. U. Nr 54, poz. 740; ustawa z 16 II 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, Dz. U. Nr 64, poz. 564.

5/ Ustawa z 15 XII 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz. U. 2001 r., Nr 4, poz. 25; ustawa z 10 VII 2008 r. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej oraz o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej i niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 157, poz. 976.

6/ Ustawa z 6 IX 2001 r. o transporcie drogowym, Dz. U. Nr 125, poz. 1371, patrz: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 II 2004 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego, Dz. U. Nr 30, poz. 258 i podane tam zmiany ustawy z 6 IX 2001 r. o transporcie drogowym. Ustawa z 6 IX 2001 r. o transporcie drogowym; tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2088.

7/ Ustawa z 17 XII 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz. U. Z 2005 r., Nr 14, poz. 114.

8/ Ustawa z 20 VII 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, Dz. U. Nr 77, poz. 335.

9/ Ustawa z 6 VI 1997 r. o Inspekcji Celnej, Dz. U. Nr 449, ustawa z 19 III 2004 r. Prawo celne, Dz. U. Nr 68, poz. 622. Ustawa z 24 VII 1999 r. o Służbie Celnej; tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 156, poz. 1641 oraz aktualna ustawa z 27 VIII 2009 r. o Służbie Celnej, Dz. U. Nr 168, poz. 12650.

10/ Ustawa z 14 III 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. Nr 12, poz. 49, patrz: tekst jednolity ustawy w: Dz. U z 2011, Nr 212, poz. 1263.

11/ Ustawa z 30 VI 1970 r. o Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, Dz. U. Nr 16.

12/ Ustawa z 27 VII 2001 r. o zmianie ustawy z 26 XI 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014/; zmieniająca również ustawy o działach administracji państwowej i ustawę o służbie cywilnej; aktualna ustawa z 27 VIII 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 12090.

13/ Ustawa z 8 VII 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Dz. U. Nr 169, poz. 1417.

14/ Ustawa z 9 VI 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Dz. U. Nr 104, poz. 708; /por. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 11 VIII 2006 r. w sprawie dokonywania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w CBA, Dz. U. Nr 149, poz. 1069/.

15/ ustawa z 21 VII 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz. U. Nr 157, poz. 1119.

16/ ustawa z 6 IX 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna, Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271; patrz rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 X 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną, Dz. U. Nr 189, poz. 1157.

17/ ustawa z 27 VIII 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich, Dz. U. Nr 161, poz. 1277.

Efekty uczenia się:

K_W05

S1P_W02,

S1P_W04

H1P_W05 - ma wiedzę o różnych rodzajach struktur, stosunków i więzi społecznych, politycznych, ekonomicznych i prawnych, które determinują naturę bezpieczeństwa w skali lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej i międzynarodowej

K_W09

S1P_W07,

S1P_W08,

S1P_W09

H1P_W06 - identyfikuje i opisuje na poziomie podstawowym uczestników procesów bezpieczeństwa oraz rozpoznaje relacje i więzi między nimi

K_W13

S1P_W04,

S1P_W09 - ekonomicznych ma wiedzę w zakresie wybranych subdyscyplin nauk o bezpieczeństwie lub obronności, nauk prawnych lub

K_W16

S1P_W07, S1P_W08, S1P_W09, S1P_W11 - K_W16 - cechuje go postawa ukierunkowana na wykorzystywanie wiedzy teoretycznej z zakresu nauk o polityce, nauk prawnych i administracyjnych oraz nauk o zarządzaniu w analizie i interpretacji problemów w obszarze bezpieczeństwa

K_U01

S1P_U01,

S1P_U02

H1P_U01 - posiada podstawową umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym właściwym dla nauk o bezpieczeństwie z uwzględnieniem terminologii właściwej dla nauk o bezpieczeństwie

K_U03

S1P_U02

S1P_U03

S1P_U08 - Kompetencje społeczne

potrafi świadomie określić poziom swojej wiedzy kierując się koniecznością stałego i samodzielnego uaktualniania wiedzy

K_U04

S1P_U03,

S1P_U07,

S1P_U08,

S1P_U09,

S1P_U10

H1P_U13 - ma świadomość znaczenia nauk o bezpieczeństwie, nauk o polityce oraz nauk o prawie i administracji dla kształtowania postaw i więzi społecznych, w tym służących bezpieczeństwu

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym na poziomie lokalnym, regionalnym

K_U08

S1P_U09,

S1P_U10

H1P_U12 - jest świadomy wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego wymaganych na odpowiednich stanowiskach w administracji publicznej, organizacjach gospodarczych i pozarządowych i innych organizacjach

K_K01

S1P_K01

S1P_K06

H1P_K01

K_K02

S1P_K02

K_K07

S1P_K02,

S1P_K05,

S1P_K07,

H1P_K02

K_K08

S1P_K02,

S1P_K04,

S1P_K05,

S1P_K07

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: odpowiedzi punktowane 0-5. Dla wyniku pozytywnego niezbędne jest uzyskanie 9 punktów tzn. minimum 3 pkt z każdego pytania.

Ćwiczenia: warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z konwersatorium jest odpowiedź na minimum 50% z 3 pytań otwartych zadanych w trakcie zaliczenia pisemnego (każde pytanie oceniane jest na 6 punktów, zaliczenie na ocenę 3,0 umożliwia uzyskanie 9 punktów z możliwych 18 punktów dających ocenę 5,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-02-14 - 2014-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak, Sylwia Szadok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Szadok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-14 - 2015-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak, Sylwia Szadok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak, Sylwia Szadok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-14 - 2016-09-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sylwestrzak
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak, Sylwia Szadok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semetr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Szadok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-14 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak, Sylwia Szadok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Szadok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-14 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak, Sylwia Szadok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Szadok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-14 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Sylwestrzak, Sylwia Szadok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Szadok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-14 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Bogusławski, Andrzej Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest USOSWEB - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0